top of page

VERHUURVOORWAARDEN

 

Huurprijs.

 

Deze wordt door PromoKanon schriftelijk vastgelegd in een offerte. Gaat huurder hier mee akkoord dan komt hiermee de huurprijs tot stand.

 

Huurtermijn.

Deze wordt schriftelijk/per e-mail afgesproken. De huurder betaalt voor het aantal dagen gebruik waarin een extra dag voor bezorgen en een dag voor terugbezorgen is voorzien, tenzij anders overeengekomen.

Wordt het gehuurde te laat terugbezorgd dan kan PromoKanon extra huurdagen in rekening brengen.

Bezorgen en retourneren.

Het PromoKanon kan naar keuze worden afgehaald of bezorgd.

Bij bezorging worden kosten doorberekend die van te voren worden begroot. Huurder zorgt er zelf voor dat het gehuurde tijdig wordt terugbezorgd. Bij afhalen door huurder verzorgt PromoKanon desgewenst een demonstratie.

Check.

Elk PromoKanon wordt zorgvuldig afgesteld en getest.

Huurder heeft het recht om het gehuurde voorafgaande dan wel bij of tijdens de feitelijke levering te controleren en/of te testen. Indien de huurder dit achterwege laat of het gehuurde na het uitvoeren van de controle c.q. het onderzoek zonder op- en of aanmerkingen in ontvangst neemt, wordt het gehuurde geacht in deugdelijke, goede en onbeschadigde staat te zijn geleverd.

No go.

Het is huurder niet toegestaan om:

- Zelf veranderingen aan te brengen, iets te demonteren of reparaties uit te voeren aan het PromoKanon.

- Het PromoKanon uit handen te geven aan minderjarigen of personeel dat niet gekwalificeerd is of niet op de hoogte is gesteld van de gebruiksinstructie.

- Het PromoKanon onder te verhuren of uit te lenen.

Schade.

Huurder is tot aan het moment dat het gehuurde weer door verhuurder in ontvangst is genomen aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde goed, waaronder schade door vermissing, verduistering, diefstal, vervreemding en totaal verloren gaan.

De huurder is voorts aansprakelijk voor alle door verhuurder gemaakte reparatie- en reinigingskosten, indien het verhuurde in slechte staat/beschadigd aan de verhuurder wordt teruggegeven, onverminderd het recht van de verhuurder tot vordering van huurderving.

Beschadiging, vermissing, verduistering, diefstal en totaal verloren gaan van het gehuurde dient na ontdekking onverwijld aan de verhuurder schriftelijk te worden medegedeeld.

 

Aansprakelijkheid.

 

Voor gebruik zal huurder de bijgeleverde gebruiksinstructies lezen en deze nauwlettend in acht nemen. Huurder vrijwaart PromoKanon van alle schade of letsel veroorzaakt door onzorgvuldig, onverstandig of onoordeelkundig gebruik.

De rekening.

 

Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling binnen 21 dagen na factuurdatum te geschieden, zonder verrekening.

Indien de huurder niet binnen deze termijn betaalt, is deze in verzuim en een rente verschuldigd van 1,5% van het factuurbedrag voor iedere maand dat huurder te laat is met de betaling. Voor berekening van de rente geldt een deel van de maand als een hele maand.

 

bottom of page